ᠯᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠪᠠᠷᠲᠤ ᠭᠤᠤ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2017/12/28
  ᠯᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠪᠠᠷᠲᠤ ᠭᠤᠤ ᠨᠢ ᠸᠠᠩ ᠶᠧ  ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠨ  ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠠᠴᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ 20 ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠯᠤᠰ ᠲᠤ  ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃  ᠬᠤᠯᠠ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠶᠠᠭ ᠯᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠯᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠪᠠᠷ ᠰᠢᠭ  ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠲᠤᠯᠠ ᠡᠶᠢᠨᠬᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃  ᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ  ᠪᠠᠯᠠᠷᠯᠢᠭ ᠨᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠷᠬᠦᠵᠦ ᠂  ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠬᠤᠸᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ  ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠵᠦ᠂  ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ  ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ  ᠳᠠᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠳᠠᠮ᠎ᠠ  ᠤᠨᠵᠢᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠳ᠂  ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠲᠦ  ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦᠨ ᠡᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠷᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 200 ᠵᠠᠭᠤ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠮᠤ᠋ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠦᠬᠦᠢ  ᠯᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠪᠠᠷᠲᠤ ᠭᠤᠤ   ᠨᠢ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ  ᠭᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠠᠷᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠠᠢ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 © ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备07000271号