ᠤᠰᠤᠨ ᠰᠢᠪᠡᠷᠡᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠪᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2017/12/27
   ᠤᠰᠤᠨ ᠰᠢᠪᠡᠷᠡᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠪᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠠ‌ᠨᠢ ᠮᠡᠶᠢᠷᠢᠨ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠪᠣᠭᠠᠨ ᠬᠦᠲᠦᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠳᠠᠬᠢ ᠬᠠᠯᠢᠯ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠢᠶᠠᠷ 30 ᠮᠧᠲᠷ᠂  ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠰᠤ  ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠯᠢᠯ ᠲᠠᠪᠣᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ  ᠰᠢᠪᠡᠷᠡᠨ  ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠭ ᠲᠤᠯᠠ ᠤᠰᠤᠨ ᠰᠢᠪᠡᠷᠡᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠪᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃  ᠵᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ  ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳ ᠲᠤᠯᠠ᠂ ᠰᠢᠪᠡᠷᠡᠭᠡ ᠤᠰᠤ ᠨᠢ ᠬᠦᠷᠬᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠭᠴᠡ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠳᠤᠷᠤᠭᠰᠢ ᠰᠤᠪᠤᠷᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠳᠤ ᠲᠠᠪᠤᠨ  ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠲᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 © ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备07000271号