ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢᠯᠠᠯ ᠯᠤᠤᠽᠢ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠲᠡᠳᠬᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠬᠠᠨᠳᠢᠪᠯᠠᠪᠠ
  
2023/6/2
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢᠯᠠᠯ ᠯᠤᠤᠽᠢ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠲᠡᠳᠬᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠬᠠᠨᠳᠢᠪᠯᠠᠪᠠ    5  31   ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ    ᠯᠤᠤᠽᠢ    ᠶᠢᠨ      ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ                            ᠯᠤᠤᠽᠢ    ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠳᠡᠳᠬᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ  ᠬᠠᠨᠳᠢᠪᠯᠠᠪᠠ᠃         ᠯᠤᠤᠽᠢ    132      2     ᠯᠤᠤᠽᠢ                                                 ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ      ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂     ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ        ᠦᠢᠯᠡᠰ      ᠳᠡᠳᠬᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠬᠠᠨᠳᠢᠪᠯᠠᠬᠤ   ᠳᠡᠳᠬᠦᠬᠦ            ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂              ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ  

640 (1).jpg

640.png

 

 
        
 
 
  
 
2014-2015 ©                     蒙ICP备07000271号