2016-2017 ᠣᠨ ᠤ ᠰᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ  ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ  ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢ  ᠬᠦᠬᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠬᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2017/12/18
ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ 2016-2017 ᠣᠨ ᠤ ᠰᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ  ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ  ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢ  ᠬᠦᠬᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠬᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ         ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠦᠰᠦᠭ ︵2017︶151 ᠲᠣᠭᠠᠲᠣ                          ︵2017 ᠣᠨ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ 8 ᠡᠳᠦᠷ︶    ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠷᠰᠢ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠳ᠂ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠣᠱᠯᠠᠭᠤᠯᠣᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ᠂  ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠪᠠ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠠᠲᠣᠨ ᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ  ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠣᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠢᠨᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪᠦᠷᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠣᠨ᠂ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠶᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ「 ᠠᠷᠪᠠᠨ  ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠪᠣᠨ ᠵᠢᠯ」 ᠤᠨ  ᠲᠦᠯᠦᠪᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠡ ᠪᠠᠷ  ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠳᠣᠮᠵᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ᠂ ᠮᠣᠷᠠᠯ  ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ᠂ ᠶᠠᠰᠣ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ  ᠭᠤᠣᠯᠯᠠᠭᠤᠯᠣᠨ᠂ ᠠᠮᠣᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠤ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ  ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠰᠡᠷᠡᠮᠵᠢ  ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ︵ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠮᠵᠢ︶ ᠶᠢᠨ ᠣᠪᠣᠷ ᠰᠣᠷᠲᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ   ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠣᠯᠠᠨ᠂ ᠪᠠᠲᠣᠲᠠᠢ  ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠬᠦᠪᠴᠢᠯᠡᠨ ᠵᠢᠳᠬᠦᠨ  ᠴᠠᠷᠮᠡᠶᠢᠭ᠌ᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠮᠣᠷᠠᠯ  ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ  ᠂ ᠬᠡᠪ ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠢᠭ  ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ  ᠴᠣᠯᠭᠤᠷᠠᠨ ᠭᠠᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠬᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠵᠣ᠂ ᠪᠠᠭᠰᠢ  ᠪᠠᠨ  ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠨ‌‍ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠰᠣᠷᠲᠠᠯᠴᠢᠯᠠᠬᠤ  ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠶᠢᠨ ᠣᠶᠢᠯᠡᠰ   ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ᠂  ᠲᠡᠩᠴᠡᠪᠦᠷᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠪᠠᠷ ᠦᠷᠨᠢᠨ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠰᠠᠲᠠ᠂ 33 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠵᠢᠨ‌‍ᠲ᠋ᠠᠰᠢᠶᠠᠷᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ᠂ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ᠂ ᠯᠢ ᠮᠢᠩ ᠵᠡᠷᠭᠡ 3 ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ  ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ᠂  ᠱᠦᠢ ᠰᠠᠢ ᠬᠤᠩ ᠵᠡᠷᠭᠡ100 ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠪᠠᠭᠰᠢ  ᠨᠠᠷ ᠢ ᠬᠦᠬᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠠ᠃    ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠦᠬᠦᠳ ᠨᠠᠷ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠠᠨᠳᠢᠩᠨᠠᠨ᠂  ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠴᠠᠷᠮᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠴᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠣᠶᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠨ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ‍ᠦᠨ‌ᠣᠶᠢᠯᠡᠰ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠠ ᠪᠠ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠮᠳᠠ ᠣᠯᠠᠮ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢ ᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠶ᠎ᠡ᠃ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠳ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠦᠬᠦᠳ ᠨᠠᠷ  ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨᠠᠷ ‍ᠤᠨ‌‍ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ‍ᠦᠨ‌ᠣᠶᠢᠯᠡᠰ  ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ  ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ‍ᠦᠨ‌ᠣᠶᠢᠯᠡᠰ   ᠲᠤ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠬᠡᠪ ᠰᠣᠷᠲᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠨ  ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨᠠᠷ  ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠨ᠂ ᠳᠠᠷᠣᠣ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠩᠭᠦᠢ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ  ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠦᠷᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠣᠬᠠᠮᠰᠠᠷ᠂  ᠨᠢᠮᠪᠠᠢ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠨ᠂ ᠵᠣᠷᠢᠭᠲᠠᠢ ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠬᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠡᠪ ᠰᠣᠷᠲᠠᠯ  ᠪᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠳᠬᠦ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠮ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠦ᠂ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠨ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠯᠢᠭ᠂ ᠡᠪ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠭᠤ ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ ᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠦᠷᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠰᠣᠭᠡᠢ  ᠃ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠭᠤᠯᠣᠯ᠄2016-2017ᠣᠨ ᠤ ᠰᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ  ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠪᠠᠭᠰᠢ  ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ                                                     2017 ᠣᠨ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ 8 ᠡᠳᠦᠷ      ᠨᠢᠭᠡ᠂ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ︵3 ᠨᠡᠷ᠎ᠡ︶ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠨ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ    ᠄ ᠯᠢ ᠮᠢᠩ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠨ‌ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ‌‍ᠲ᠋ᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ        ᠄ ᠵᠧᠦ ᠪᠢᠨᠨᠢᠣ ᠵᠢᠶᠠ  ᠶᠢᠩ ᠭᠤᠣᠯ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ                ᠄ ᠯᠢ ᠶᠠ ᠰᠧ      ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠪᠠᠭᠰᠢ ︵100 ᠨᠡᠷ᠎ᠡ︶ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠨ‌ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ                    ᠄ ᠱᠦᠢ ᠰᠠᠢ ᠬᠤᠩ    ᠳ᠋ᠦᠩ ᠶᠢᠨ ᠱᠢᠨ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠨ‌ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ                   :  ᠴᠧᠨ ᠶᠢᠨ ᠴᠢ   ᠭᠦᠸᠧ ᠹᠧᠩ ᠵᠢᠶᠧ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠨ‌ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ              ᠄  ᠵᠣᠣ ᠯᠢ  ᠶᠠᠨ   ᠪᠠᠢ  ᠶᠠᠨ ᠬᠤᠩ    ᠳ᠋ᠦᠩ ᠱᠢᠶᠣᠣ ᠴᠢᠨ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠨ‌ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ            ᠄ ᠰᠦᠢ ᠱᠢᠶᠣᠣ ᠷᠠᠨ   ᠱᠸᠡᠨ ᠶᠠ ᠨᠠᠨ  ᠸᠠᠩ ᠮᠢᠩ ᠬᠤᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠨ‌ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ            ᠄  ᠯᠢᠦ ᠾᠧᠢ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ   ᠵᠢᠶᠠ ᠯᠢ  ᠪᠦᠸ᠋ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢᠯᠠᠬᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ            ᠄   ᠳ᠋ᠦᠣ  ᠵᠢᠶᠦᠸᠠᠨᠸᠠᠩ ᠶᠧ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ                      ᠄  ᠯᠢ ᠯᠢᠶᠠᠩ   ᠯᠢ ᠱᠢᠦ ᠮᠧᠢ  ᠬᠤᠣ ᠰᠢᠶᠣᠣ ᠮᠢᠨ   ᠭᠥᠸᠧ ᠮᠧᠢ ᠬᠤᠩ   ᠮᠠ ᠮᠧᠢ   ᠯᠢᠦ ᡁᠢ ᠰᠢᠨ    ᠯᠢ ᠶᠠ ᠨᠠᠨᠸᠠᠩ ᠶᠧ ᠹᠦ᠋ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ                        ᠄  ᠯᠢᠦ ᠯᠢ ᠨᠠ    ᠳ᠋ᠧᠩ ᠢᠶᠠᠨ ᠸᠧᠢ    ᠸᠠᠩ ᠪᠥᠸᠧ    ᠭᠥᠩ ᠶᠠᠨ‌ᠬᠤᠩ   ᠢᠦᠢ ᠰᠢᠶᠣᠣ ᠬᠤᠩ   ᠯᠢ ᠢᠦ ᠯᠥᠩ    ᠳ᠋ᠧᠩ ᠴᠢᠶᠠᠩ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠨ ᠲᠠᠪᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ            ᠄  ᠬᠤᠣ ᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠦᠩ    ᠸᠠᠩ ᠴᠦᠨ ᠶᠠᠨ   ᠫᠠᠨ ᡁᠢ ᠮᠢᠨ  ᠰᠢᠶᠣᠣ ᠨᠢᠦ  ᠴᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ            ᠄  ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠶᠣᠣ ᠰᠥᠩ   ᠴᠧᠨ ᠶᠥᠩ  ᠹᠧᠩ    ᠸᠠᠩ ᠶᠠ ᠫᠢᠩ  ᠭᠥᠸᠧ  ᠱᠢᠦ ᠯᠢ     ᠪᠣᠣ ᠢᠦᠢ ᠷᠥᠩ   ᠨᠠᠨ ᠲᠠᠶᠢᠽᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ                    ᠄  ᠵᠢᠶᠠ ᠬᠤᠩ ᠶᠠᠨ    ᠱᠸᠡᠨ ᠵᠸᠡᠨ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠨᠢᠦ ᠢᠩᠽᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ                ᠄   ᠯᠢ ᠬᠠᠢ  ᠵᠸᠡᠨ   ᠯᠢᠦ ᠶᠠᠨ‌‍ᠨ ᠫᠢᠩ   ᠯᠢ  ᠶᠢᠩ ᠬᠤᠸᠠ   ᠯᠢ  ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠬᠤᠩ    ᠮᠠ ᠯᠢ ᠨᠠ    ᠳ᠋ᠦᠩ  ᠪᠦᠸᠧ ᠸᠧᠨ    ᠬᠦᠦ ᠢᠦᠢ  ᠵᠢᠩ   ᠯᠦᠦ ᠽᠧ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ                ᠄    ᠴᠢ ᠱᠦ ᠹᠧᠨ   ᠯᠧᠦ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠭᠦᠢ   ᠮᠥᠸᠧ ᠬᠠᠢ ᠱᠠᠨ    ᠸᠠᠩ ᠰᠢᠶᠣᠣ ᠬᠤᠩᠨᠠᠢ ᠯᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠥᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ‌‍ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠄ ᠸᠠᠩ  ᠶᠠᠨ ᠫᠢᠩ   ᠯᠢ ᠰᠢᠶᠣᠣ ᠯᠢ    ᠯᠢ ᠯᠢ ᠬᠤᠩ    ᠵᠠᠩ ᠰᠢᠶᠣᠣ ᠸᠧᠢ   ᠬᠠᠨ ᠨᠠᠰᠢ ᠴᠢᠶᠣᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ                            ᠄  ᠯᠢᠦ  ᠽᠠᠢ ᠶᠢᠩ    ᠯᠢᠦ ᠰᠢᠶᠣᠣ ᠵᠢᠶᠣᠣ   ᠭᠥᠸᠧ ᠬᠤᠸᠠ    ᠸᠠᠩ ᠰᠢᠶᠣᠣ ᠬᠦᠢ   ᠵᠠᠩ ᠷᠦᠢ ᠯᠢᠩ    ᠵᠠᠩ ᠰᠢᠶᠣᠣ ᠵᠢᠶᠧ ᠨᠠᠢ ᠯᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠥᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ‌‍ᠲ᠋ᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠄ ᠸᠠᠩ ᠵᠢᠶᠧ ᠶᠥᠩ   ᠯᠢᠦ  ᠶᠠᠨ ᠫᠢᠩ   ᠵᠠᠩ ᠴᠦᠨ ᠬᠤᠩ   ᠯᠢ ᠬᠤᠩᠨᠢᠦ    ᠢᠩᠽᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ  ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠣ‌‍ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ                ᠄ ᠵᠠᠩ ᠠᠢ ᠮᠢᠨ   ᠯᠢᠦ  ᠶᠠᠨ‌ᠮᠢᠩ   ᠯᠢ ᠯᠢᠩ    ᠮᠠ  ᠶᠠᠨ ᠸᠧᠢ   ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ                            ᠄  ᠰᠥᠩ ᠶᠢᠨ ᠹᠧᠩ   ᠭᠤᠣ ᠰᠢᠶᠣᠣ ᠹᠠᠩ   ᠯᠢ ᡁᠢ ᠸᠧᠢ   ᠵᠠᠩ ᠸᠧᠨ ᠯᠠᠨ   ᠯᠢᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠨ ᠲᠠᠪᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ                            ᠄  ᠴᠧᠩ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠦ     ᠸᠠᠩ ᠶᠦᠨ ᠯᠢ   ᠯᠦ   ᠵᠢᠶᠠᠨ ᠸᠧᠢ   ᠮᠢᠶᠣᠣ ᠳ᠋ᠠ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ    ᠦ᠋ ᠯᠢ ᠰᠢᠤᠸᠠᠢ   ᠯᠢ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠸᠠ          ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠨ‌‍ᠲ᠋ᠣᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ‌‍ᠲ᠋ᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ                        ᠄   ᠶᠠᠩ ᠵᠧᠨ   ᠨᠢᠶᠧ ᠵᠢᠩ ᠹᠧᠩ    ᠹᠠᠨ ᠴᠦᠨ ᠶᠠᠩ   ᠨᠢᠦ ᠱᠦ ᠰᠢᠶᠠᠨ   ᠵᠠᠩ ᠫᠧᠢ ᠯᠢᠨ   ᠢᠦ ᠬᠠᠢ ᠮᠧᠢ   ᠼᠦᠨ ᠰᠦᠢ ᠶᠢᠩ    ᠸᠠᠩ ᠢᠦᠢ ᠹᠧᠩ    ᠯᠢᠦ ᡁᠢ ᠮᠢᠨ  ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ  ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠥᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ                ᠄  ᠵᠧᠦ ᠰᠢᠶᠣᠣ ᠸᠧᠢ    ᠫᠠᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ   ᠬᠦᠣ ᠳ᠋ᠧ ᠴᠢᠶᠠᠩ   ᠸᠧᠢ ᠷᠥᠩ ᠯᠢᠶᠠᠨ    ᠴᠧᠨ ᠯᠢ ᠬᠤᠸᠠ   ᠳ᠋ᠧ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠸᠧᠢ   ᠢᠦ ᠯᠢᠶᠠᠨ ᠸᠧᠢ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷᠢᠩ ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ            ᠄  ᠵᠠᠩ ᠰᠥᠩ ᠴᠢᠶᠣᠣ    ᠵᠠᠩ ᠹᠧᠩ ᠵᠢᠶᠧ   ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠸᠧᠢ  ᠯᠢᠦ ᠸᠧᠢ ᠬᠤᠩ  ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠯ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠢ ᠰᠣᠳᠣᠯᠬᠤ ᠲᠦᠪ            ᠄ ᠯᠢ ᠢᠦᠢ ᠮᠢᠩ
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 © ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备07000271号